Uttalelse, telling, referanser

UTTALELSE

Vokaler

A, E, I, O, U og Y:

A som i katt (GB luck)

E som i egg (GB leg)

I som i si (GB history)

O som i å (GB ball)

U som i du (GB you)

Y som i jul (GB issue)

Konsonanter

B, D, J, G, H, K, M,  N, P, M, R, S, T, W, og Z:

Uttal som de blir skrevet.  Unntak:

SH som i skittentøy (GB Shell)

Z som i sol (GB sun)

CH som i Tsjernobyl (GB check)

S som i bass (GB his)

J som i dj (GB join)

TELLING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ichi ni san shi go roku shichi hachi ku ju ju-ichi

REFERANSE

NILSEN, Thomas. Karate og budo-leksikon. Stavanger karateklubb Shotokan karate-do. Hafrsfjord: TN, 1991. ISBN 82-992514-0-0.

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes