Taushetsplikt om politiattest

Seiken karateklubbs ansvarlige representanter for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Når myndighetskoordinator og assisterende myndighetskoordinator oppnevnes av styret som ansvarlige for håndteringen av ordningen med politiattester, må det i referatet fra styremøtet fremkomme at de er innforstått med og anerkjenner at de er underlagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til. Det samme gjelder for styrets leder.

(Uavhengig av taushetsplikten har myndighetskoordinator imidlertid full anledning til å skriftlig nedtegne opplysninger om hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattester uten anmerkning eller som har unnlatt å innlevere politiattest. Disse opplysningene må oppbevares på forsvarlig måte, som andre styredokumenter.)


Forskrift om strafferegistrering § 20 lyder:
«Offentlig tjenestemann eller annen person som får kjennskap til opplysninger fra de registre som er omhandlet i denne forskrift, plikter overfor uvedkommende å bevare taushet om de opplysninger han har fått kjennskap om.»

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes