Video

Gashuku Internacional – Karate Shukokai – Coimbra 2013

Sensei Kimura

Yoshinao Nanbu

Shukokai Karate


© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes