Seiken kk årsmøte 2021

Comments Ingen kommentarer »

Hei, følgende bok er nå oppdatert og tilgjengelig på PDF-format:
«KSI karate-teknikker; Prinsipielle beskrivelser. Pensum. Historisk bakgrunn. Terminologi.» 3. utg. ca. 100 sider.
Den er også oversatt til engelsk, og du kan bestille begge fra undertegnede via ibv@online.no. Prisen per stk. er satt til enten NOK 50,00, EUR 5,00, GBP 5,00 eller USD 5,00.
Innholdet er i det vesentligste basert på dybdeinstruksjoner fra
Shihan Lionel Marinus 9. DAN, og supplert med annen relevant informasjon. Her er litt fra introduksjonen:
«Beskrivelsene definerer på en klar måte hvordan teknikkene blir kontrollert både mentalt og fysisk i alle faser av utførelsen; i logisk sekvens fra et statisk utgangspunkt, gjennom den dynamiske fasen til det endelige trefføyeblikket. Det er videre søkt å generalisere utførelsene som en erkjennelse av den naturlige anvendelse av kroppens funksjoner, med klare referanser til erfaringer og resultater fra annen idrett, og ikke minst til dramaet som utspiller seg mellom rovdyr og byttedyr. I farlige situasjoner eller livstruende konfrontasjoner, er det vist hvor avgjørende de store muskelgruppene er for å kontrollere slike tilfeller.»
Hi, the following book is now updated and available in PDF format:
«KSI karate techniques; Principle descriptions. Curriculum. Historical background. Terminology.» 3rd ed. about 100 pages.
It is also translated into English, and you may order the book from ibv@online.no. The price per book is set at either NOK 50,00, EUR 5,00, GBP 5,00 or USD 5,00.
The content is essentially based on in-depth instructions from
Shihan Lionel Marinus 9. DAN, and supplemented with other relevant information. Here is a little from the introduction:
«The scope defines clearly how the techniques are controlled, both mentally and physically, during all stages of execution: In a logical sequence from a static starting point, through the dynamic stage to the moment of contact. The aim has been to generalize the techniques in order to recognize the natural application of the body’s functions, with clear references to the experiences and results in other sports, and not forgetting the drama that unfolds between animals as predator and prey. In dangerous or even life-threatening confrontations, it is demonstrated how critical the large muscle groups are in mastering such situations.»

Comments Ingen kommentarer »

SEIKEN, innkallelse årsmøte 2020

Comments Ingen kommentarer »

Seiken KK plakat oppstart

Comments Ingen kommentarer »

Shihan Kjell, Sensei Inge og Sensei Jan Helge deltok på Gashuku Internacional – Karate Shukokai – Coimbra 2013.

Sjekk Videoen på YouTube

Comments Ingen kommentarer »

KSI-kompendium Både norsk og engelsk utgave av KSI-kompendiet er nå 100% ferdigstilte. Her er utdrag fra innledningen: Beskrivelsene er basert på notater fra gasshuku-er i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland, Sveits, Portugal, Sør-Afrika og USA gjennom perioden fra 1998 til 2009. Det er lagt størst vekt på at innholdet i det vesentlige skal beskrive generelle prinsipper ved utførelse av teknikkene. Omfanget definerer på en klar måte hvordan teknikkene blir kontrollert både mentalt og fysisk i alle faser av utførelsen; i logisk sekvens fra et statisk utgangspunkt, gjennom den dynamiske fasen til det endelige trefføyeblikket.

KSI-kompendiet er til salgs for NOK 200. Oppgi navn, postadresse og e-mail til ibv@online.no dersom du er interessert i å kjøpe det, så får du det tilsendt (e-fil eller innbundet) mot forhåndsbetaling til bankkontonr. 0537.35.39483.

Comments Ingen kommentarer »

Trenger du karatedrakt (Gi), hansker, belte, leggbeskytter eller tannbeskytter?

Vi anbefaler våre medlemmer å kjøpe nødvendig treningsutstyr direkte fra leverandøren selv.

De fleste av oss kjøper utstyr fra Fighter Sport AS. God service, bra priser, rask levering og alt du trenger av utstyr pluss mye mer.

Comments Ingen kommentarer »

 

http://nkfwww.kampsport.no/portal/logg-innpage/portal/ks_utv/ks_bli_medlem?p_o3_pk_id=331 

 

Comments Ingen kommentarer »

© 2008 Seiken Karate Klubb, Stavanger & Sandnes